Eathaw

Shohlapa Alayko Eathaw Part 2

شوحلابا: عليكو أيثاو 2 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܐܝܬܘܗܝ 2 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw Part 4

شوحلابا: عليكو أيثاو 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw part 1

شوحلابا: عليكو أيثاو أالقسم الاول بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܐܝܬܘܗܝ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ...

Shohlapa Alayko Eathaw Part 3

شوحلابا : عليكو أيثاو 3 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw 4 D Mawitwa D Shabtha Alap D Wather Yalda

ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܥܕܘܪܢ 4 ܕܡܘܬܒܐ ܕܫܒܬܐ ܐ ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw 2 D Mawitwa D Shabtha Alap D Wather Yalda

ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܥܕܘܪܢ 2 ܕܡܘܬܒܐ ܕܫܒܬܐ ܐ ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw 3 D Mawitwa D Shabtha Alap D Wather Yalda

ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܥܕܘܪܢ 3 ܕܡܘܬܒܐ ܕܫܒܬܐ ܐ ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw 1 D Mawitwa D Shabtha Alap D Wather Yalda

ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܫܒܬܐ ܐ ܕܒܬܪܝ ܝܠܕܐ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

The Room - Let's go eat [edit]

After a touching chat with each other about confusing emotions and insightful relationship advice, Johnny and Denny set off on their cannibalistic adventures.

Haw Flakes Challenge

Another challenge is here! This time Havik will attempt the haw flakes challenge. For this challenge Havik must down 10 haw flake packets in 5 minutes!

Bangkok Street Food: Crispy Rice Salad (ยำแหนมข้าวทอด) - "The Lady Selling, NO GOOD!"

Subscribe to my videos: http://bit.ly/MarkWiensSubscribe ▻Read the blog post: https://goo.gl/C2KsYz ▻Camera gear I use: https://goo.gl/mKNy7K In this Thai ...

Early version of the pizza scene in The Room

It's just a little something I found in Tommy Wiseau's archived site.

Aoneatha D Wather D Ramsha D Trainbshaba D Waoutha

ܥܘܢܝܬܐ ܕܒܬܪ ܕܪܡܫܐ ܕܡܓܗܝ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܕܒܥܘܬܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Hee Haw

Our Western Roots run deep here in Oklahoma. We look at the long running television show Hee Haw and how its corny humor and country music still ...

How does Uber Eats Work?

How does Uber Eats Work? use promo: eats-fra2x to get up to $20 in free food also to get up to $1000 as a new driver just use FRA2X.

Aoneatha D Qtham D Ramsha D Trainbshaba D Waoutha

ܥܘܢܝܬܐ ܕܩܕܡ ܕܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܕܒܥܘܬܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

قالا ربا صمحا دمن اوا

بصوت الشماس الانجيلي سامي ديشو المنكيشي ܩܠܐ ܪܒܐ - ܨܡܚܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܐܝܘܢܓܠܝܐ - ܣܐܡܝ ܕܝܫܘ ܡܢܓܝܫܢܝܐ.

Mermaid life season 1 episode 3 what do I do?

Melissa finds out what to eat, haw to act, and what to dress like when you are a mermaid.

Shobaha D Qala D Shahra 7 D Dinha

ܫܘܒܚܐ ܕܩܠܐ ܕܫܗܪܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܙ ܕܕܢܚܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܬܐܡܐ ܓܝܘܪܓܝܣ ܗܘܪܡܝܙܕ.

Lakhomara D Ramsha D Yalda

ܠܟܘ ܡܪܐ ܕܪܡܫܐ ܕܥܐܕܐ ܕܝܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

مشتوثا هواث

ܡܫܬܘܬܐ ܗܘܬ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܐܝܘܢܓܠܝܐ ܣܐܡܝ ܕܝܫܘ ܡܢܓܝܫܢܝܐ بصوت الشماس الانجيلي سامي ديشو المنكيشي Mishtotha Hwath.

Hawthorn Berries - They're Good To Eat

Hawthorn trees are used as ornamental plants but their berries can also be eaten. They taste like apples.

Hawthorn berries! Super healthy fruit!

An interesting find after visiting an asian grocery store recently. Hawthorn fruit! Nice tasting fruit and apparently extremely healthy. I might try to grow this!

Aoneatha D Qala D Shahra Baith D Sobara

ܥܘܢܝܬܐ ܕܩܠܐ ܕܫܗܪܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒ ܕܣܘܒܪܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Yathew Bsitarai D Marayma

ܡܙܡܘܪܐ ܕܨܦܪܐ̣ ܝܬܒ ܒܣܬܪܗ ܕܡܪܝܡܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.